Najważniejsze informacje

Ładunki dla przewoźników

Ładunki dla przewoźników

W większości przypadków, praca w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) nie wymaga obszernej wiedzy teoretycznej. Z drugiej jednak strony, znajomość przynajmniej podstawowych pojęć jest niezbędna, aby móc sprawnie wykonywać obowiązki. Jednym z podstawowych pojęć jest ładunek.

Czym jest ładunek w branży transportowej?

Pod pojęciem ładunku rozumie się wszelkie dobra o charakterze materialnym (produkty, towary, lecz nie usługi), które są przemieszczane za określoną opłatą w łańcuchu dostaw. Towar jest określany jako ładunek od chwili nadania go przez nadawcę do momentu,w którym zostanie on odebrany jako odbiorca.

W języku angielskim ładunek jest określany jako „cargo” – takie określenie jest też najczęściej wykorzystywane w transporcie międzynarodowym oraz podczas importu towarów na teren Polski.

W praktyce można spotkać się także z pojęciem „fracht”, które odnosi się jednak raczej do wartości przewożonego ładunku.

Transport ładunku – o czym należy wiedzieć?

W celu wykonania prawidłowego przewozu ładunku należy precyzyjnie określić jego właściwości chemiczne, fizyczne, fizykochemiczne lub biologiczne, bowiem w zależności od rodzaju transportowanego ładunku należy zastosować inne metody jego przewozu i zabezpieczenia.

Działania te są niezbędne w celu między innymi ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Szczególna ostrożność jest zalecana podczas przewozu materiałów uwzględnionych w konwencji ADR, czyli materiałów niebezpiecznych (do materiałów niebezpiecznych zalicza się np. paliwa, substancje żrące oraz alkohol).

Jakie są główne rodzaje ładunków?

Jakie są główne rodzaje rodzaje ładunków

W zależności od zastosowanego kryterium można wyróżnić różne rodzaje ładunków.

Jednym z kryteriów jest rodzaj przewożonego materiału – wyróżnia się wówczas m.in. ładunki stałe (np. rośliny, cement, produkty żywnościowe), ciekłe (alkohol, woda, oleje opałowe, nafta itd.) oraz gazowe (głównie sprężony gaz ziemny.

Ładunki można dzielić także według topnia obłożenia – według tego kryterium można wyszczególnić ładunki całopojazdowe (z ang. FTL – Full Truck Load), kiedy przewożony ładunek wypełnią całą dostępną powierzchnię ładunkową oraz ładunki drobnicowe, zwane również częściowymi (z ang. PTL – Part truck Load), kiedy przestrzeń załadunkowa jest dzielona między kilku różnych zleceniodawców.

Ładunek całopojazdowy czy częściowy?

Każdy z powyższych sposobów oznacza różne korzyści i słabości dla przewoźników, dlatego wybór ten powinien być uzależniony od indywidualnych potrzeb przewoźnika.

Dzięki transportowi ładunku według metody FTL możliwe jest np. zrealizowanie trasy w krótszym czasie (nie trzeba rozładowywać towaru różnych zleceniodawców w kilku miejscach), z kolei transport częściowy oznacza z reguły niższe koszty dla przewoźnika oraz możliwość nawiązania bliższych relacji handlowych z różnymi zleceniodawcami.

Z drugiej strony, wykonanie transportu częściowego wymagają najczęściej większego nakładu czasu.

Ładunek jest podstawowym pojęciem stosowanym w transporcie. To właśnie na przewożeniu ładunków opiera się bowiem sens funkcjonowania przedsiębiorstw działających w branży TSL. Dlatego też należy zadbać o to, by transport ładunku był odpowiednio zabezpieczony i wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.